Esmer Burak - İstanbul - %73 bipolar ruhsal ve duygusal engelliyim maddi destek ihtiyacım varİrfan Önal - İstanbul - %42 engelli bir kişiyim, iş arıyorum ihtiyacım var.Mustafa, Kakender - İstanbul - %77 ağır engelli bir bireyim, ayni yada nakdi yardıma ihtiyacım var, desteklerinizi bekliyorum.Zehra kaya - Adana - Yüzde 48 engelliyim bebeğim doğacak 1 ay sonra bebeğim için her türlü yardıma ihtiyacım vardır lütfen yardımcı olunSerhat Can Bozdağ - Şanlıurfa - %59 engelliyim yürümekte zorlaniyorum yürürken aksiyorum bir elektrikli motorlu bisiklet istiyorum.

Biz Olmadan, Bizim için Asla!

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve diğer hükümleri gereğince internet sitesi olan www.engelli.com adresini ziyaret edenlerden siteyi kullanımı esnasında çerezler aracılığıyla web sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerle ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

Siteyi ziyaret eden veri sahipleri bu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini kabul eder.

Kişisel Verilerinizin İlgili Mevzuat Çerçevesinde İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları uyarınca engelli.com web sitesi tarafından aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 • Engelli.com web sitesi ile iletişim sağlamak isteyenlerin erişiminin kolaylaştırılması
 • Engelli.com web sitesinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması
 • Engelli.com web sitesinin gelecekte sunmayı planladığı hizmetlerin kolaylaştırılması
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi
 • Üyelerimize/Ziyaretçilerimize destek hizmeti sağlanması
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ilgili maddede ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar doğrultusunda engelli.com web sitesi tarafından farklı kanallar(yazılı, elektronik ortam) vasıtasıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları uyarınca toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Üyelerimize/Ziyaretçilerimize ait veriler; tarafımıza ilettiği bir takım kişisel verileri veya çerezler vasıtasıyla elde edilen verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında ziyaretçinin açık rızası olmaksızın 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve hiçbir şekilde satmamaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarımı, ilgili kanunun 8. maddesi ile ulusal mevzuat hükümleri kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasalarda belirtilen sınırlar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Yasal Hakları

Kullanıcılar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilere İlişkin Talepleriniz

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; yasal haklarınızı iletişim bilgilerimizde yer alan posta ya da mail seçeneklerini kullanarak talep edebilirsiniz. Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için kişi adına düzenlenmiş vekâletname bulunması gerekmektedir.

Engelli.com web sitesi cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise ıslak imzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız olmalıdır.
 • bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

  Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde engelli.com web sitesine iletmeniz durumunda, bu talebiniz, engelli.com web sitesine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  Aydınlatma metni 01/07/2021 tarihinde hazırlanmıştır. Metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler www.engelli.com adresinde yayımlanacak ve metnin yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.