1. Anasayfa
 2. KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni


B

u bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve diğer hükümleri gereğince internet sitesi olan www.engelli.com adresini ziyaret edenlerden siteyi kullanımı esnasında çerezler aracılığıyla web sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerle ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları uyarınca engelli.com web sitesi tarafından aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 • Engelli.com web sitesi ile iletişim sağlamak isteyenlerin erişiminin kolaylaştırılması
 • Engelli.com web sitesinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması
 • Engelli.com web sitesinin gelecekte sunmayı planladığı hizmetlerin kolaylaştırılması
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi
 • Üyelerimize/Ziyaretçilerimize destek hizmeti sağlanması
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

amaçları ile işlenebilir.

Üyelerimize/Ziyaretçilerimize ait veriler; tarafımıza ilettiği bir takım kişisel verileri veya çerezler vasıtasıyla elde edilen verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında ziyaretçinin açık rızası olmaksızın 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve hiçbir şekilde satmamaktadır.

Kullanıcılar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilere İlişkin Talepleriniz

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; yasal haklarınızı iletişim bilgilerimizde yer alan posta ya da mail seçeneklerini kullanarak talep edebilirsiniz. Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için kişi adına düzenlenmiş vekâletname bulunması gerekmektedir.

Engelli.com web sitesi cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise ıslak imzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız olmalıdır.

Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde engelli.com web sitesine iletmeniz durumunda, bu talebiniz, engelli.com web sitesine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.