1. Anasayfa
 2. Engelli

Evde Bakım Maaşı Bilgi Rehberi 2024 (Yeni Yönetmelik)

Evde bakım maaşı şartları nelerdir, Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır, evde bakım maaşı ne kadar, evde bakım maaşı ne zaman yatar, evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır tüm soruların cevaplarını sizler için araştırdık.


182
Whatsapp Kanalı - Masaüstü

Evde bakım maaşı ve bakım ihtiyacı olan bireylere yönelik önemli bir düzenleme olan ‘Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği‘, Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2023 tarihli 32202 sayısında yayımlandı. Bu yönetmelik, evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve aileleri için önemli düzenlemeler içermektedir.

Evde Bakım Maaşı Şartları
Evde Bakım Maaşı Şartları

Evde bakım maaşı nedir?

Engelli, hasta ve yatalak olan ağır engelli raporu yeni yönetmeliğe göre “tam bağımlı” ifadesi dahilinde bakımını üstlenen şahıslara (yakın akraba) devlet, bakım aylığı olarak evde bakım parası ödemektedir. Her ay belirli tutarı banka hesabına yatırılan bakıcıların aldığı bu paraya bakım aylığı denilmektedir.

Aşağıdaki bilgiler eşliğinde bakım parası nasıl alınır, gerekli şartlar neler ve kimler bakıcı parası alabilir şeklindeki soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Evde bakım maaşı şartları nelerdir? (Yeni Yönetmelik)

Devletten alınacak olan en önemli hizmetlerden birisi olan evde bakım parasının alınabilmesi için sağlanması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler, devletten evde bakım parası alabilirler.

Her ay düzenli bir şekilde ödenen bu aylık için bazı kriterlerin taşınması gerekmektedir. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli Sağlık Raporu
 • Kişinin Bakıma Muhtaç Olması
 • Aile Gelir Kriterine Uygun Olması

bakıma muhtaç kişinin gerekli şartları sağlaması durumunda bu haktan yararlanabilir.

Engelli Sağlık Raporu

Evde bakım parası alma şartları incelendiğimizde ilk şart bu hizmeti talep eden kişinin %50 engelli ve Ağır Engelli yeni yönetmeliğe göre “tam bağımlı” ifadesi ibaresi bulunması gerekmektedir. Ağır derece engele sahip olan bireylerin aynı zamanda bu engellerini gösteren Sağlık Bakanlığı onaylı bir sağlık kuruluşundan alınmış olan engelli raporlarıdır.

Çocuklarda; “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” veya “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ibareli raporlarda, günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde yerine getiremeyen ve başkasının yardımı olmadan hayatlarını sürdüremeyen çocukları ifade eder.

Evde bakım heyeti tarafından bakıma ihtiyaçlarının tespit edildiği bu kişiler, evde bakım hizmetinden faydalanabilirler.

Kişinin Bakıma Muhtaç Olması

Engelli bireyin temel ihtiyaçlarını karşılaması ve idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, seyahat vb.) başka bir kişinin yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.

 • Engelli bireyler, günlük yaşam ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayamamalı ve başkasının yardımı olmadan ve devam ettiremeyeceğinin engelli raporuyla tespit edilmesi gereklidir.
 • Birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli birey varsa, birinci bakıma ihtiyacı olan sonra her bir bakım ihtiyacı olan birey iki kişi olarak sayılır.

Evde bakım yardımı onay alındıktan sonra başlar.

Aile Gelir Kriteri

Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.

Evde bakım aylığına başvuracak kişinin hastalık durumu ne olursa olsun gerekli şartları sağlamadığı durumlarda evde bakım aylığı hakkından yararlanamaz.

Gelir kriterinde dikkate neler alınır?

Evde bakım yardımı başvurusu sırasında kişinin gelir durumu aşağıdaki faktörlere göre hesaplanır:

 1. MADDE 14- (1) Evde bakım yardımından yararlanacak kişilerin geliri aşağıda yer alan hususlara göre tespit edilir:
 2. a) Hanede ikamet eden tüm bireylerin elde ettiği;
 3. 1) Tespit veya beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiyenin aylık tutarları ile her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
 4. 2) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
 5. 3) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
 6. 4) Dükkânlar için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
 7. 5) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120’de biri,
 8. 6) Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
 9. 7) Hanenin binek aracı için aracın kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri,
 10. 8) Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların takdir edilen veya beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
 11. 9) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
 12. 10) Hanenin tespit veya beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı,
 13. 11) Bakanlık tarafından ödenen düzenli ve düzensiz yardımlar, koruyucu aile ödemeleri, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,
 14. 12) Yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık ortalaması,
 15. 13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
 16. 14) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
 17. 15) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
 18. dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
 19. b) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.
 20. c) (a) bendinde yer alan taşınır ve taşınmazların rayiç bedellerine ilişkin değerlendirme; ilgisine göre kasko bedelleri ve ilgili belediyeler ile tapu müdürlüklerince bildirilen değerlere göre yapılır.
 21. ç) Bilgi sistemlerinden tespit edilemeyen gelirler için yazılı beyan esas alınır.

bu etkenlerin toplamıyla birlikte yapılan hesaplama sonucunda kişinin gelir durumu belirlenir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Engelli Maaşı Bilgi Rehberi 2024

Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım yardımı için başvurular, engelli bireyin bulunduğu yerleşim yerindeki il müdürlüğü veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne akrabası veya vasisi tarafından şahsen ve yazılı olarak yapılır. Başvurular için Sağlık Bakanlığı elektronik veri tabanında kayıtlı sağlık raporu gereklidir.

Evde bakım maaşı başvuru belgeleri nelerdir?

Evde bakım parası başvuru şartları alt kısımda yer almaktadır.

 • TC Kimlik Kartı
 • Yabancı uyruklular için oturma izni ve yabancı kimlik numarası
 • Engelli Sağlık raporu
 • Hanede yaşayan kişilerin gelir ve varlıklarına ilişkin yazılı beyanları ve belgeleri
 • Kısıtlanması gereken engelli birey için vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı veya tevzi formu
 • Açık rıza formu
 • Hanede öğrenimine devam eden bireyin öğrenim durumunu gösterir belge
 • Diğer belge ve evraklar, (hane, gelir ve sağlık durumunun tespiti için)

şartların yerine getirilmesi ve evrakların eksiksiz tamamlanması halinde evde bakım parasından faydalanabilirsiniz.

Evde bakım başvurusu reddedildi ne yapmalıyım?

Evde bakım yardımı başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuruyu yapan kişiye karar yazılı olarak bildirilir ve 30 gün içerisinde itiraz hakkı tanınır.

İtiraz, ilgili müdürlük tarafından değerlendirilir ve ikinci bir heyet görevlendirilerek yeniden bakım raporu hazırlanır. İkinci heyetin verdiği karar nihai olup, esas belge ve koşullarda değişiklik olmaksızın yeni başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Evde bakım parası kime ödenir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, maddi ihtiyacı olan engellilere ve engelli yakınlarına bazı ekonomik katkılar sağlamaktadır. Evde bakım aylığı da bu katkılardan biridir. Evde bakım maaşı engellinin akrabasına veya kendine bakmakta aciz kişiye bakmakla yükümlü olacak kişiye ödenir.

Evde bakım maaşı ne kadar 2024?

2024 Evde bakım aylığı her sene devletin enflasyon rakamlarına göre arttırmasıyla yeniden şekillenmektedir. Buna göre ağır engeli yeni yönetmeliğe göre “tam bağımlı” ifadesi bulunan kişilere devlet desteği verilmesi kapsamında belirli periyotlarda ödenen bu paralar, engelli kardeşlerimizin bir anlamda da olsa ekonomik anlamda rahatlamalarına yardımcı olmaktadır.

Buna göre engelli bakım ücretleri kişilerin engellilik oranlarına göre şu şekilde listelenebilir;

DönemEvde Bakım Tutarı
20247.608,71 TL
2023/2.Dönem5.097,96 TL
2023/1.Dönem4.336,80 TL
2022/2.Dönem3336,00 TL
2022/1.Dönem2354,45 TL
2021/2.Dönem1.797.97 TL
2021/1.Dönem1.657,86 TL
sosyal yardım ödemeleri – evde bakım aylığı tablosu

Yukarıda verilen oranlar ve maaş miktarları engelli vatandaşların engelli yüzdelerine göre devlet tarafından verilmiş olan ücretlerdir.

Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı isteyen kişilerin ödeme kontrolleri e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kişilerin T.C. kimlik numaraları ile yapmış oldukları sorgulamalardan oluşur. Buna göre sırası ile engelli bakım ücreti sorgulaması şu şekilde yapılabilir;

Engelli bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen kişiler T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile e-devlet sistemine giriş yaparlar. Açılan sayfada gelen arama çubuğuna Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazılır. Sonrasında gelen sayfa üzerinden tüm bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

E-Devlet Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı sorgulama işlemi E-devlet kapısına giriş yaparak T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile beraber giriş yapmalısınız. Arama ekranına Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama bağlantısı tıklanarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yukarıda verilen işlemler sırası ile takip edildiğinde kişiler engelli maaş ödemeleri için gereken sorgulamaları yapmış olurlar. Buna göre kişilerin sorgulamalarda dikkat etmeleri gereken en önemli durum, engelli evde bakım ödeme bilgileri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının altında kalan kısımdır.

Evde Bakım Maaşı Hakkında Merak Edilenler

Evde bakım maaşı hakkında merak edilen soru ve cevaplar alt kısımda yer alır.

Evde bakım maaşı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Evde bakım maaşı başvurusu ortalama 3 ile 6 ay içerisinde sonuçlanır.

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli kişilere verilen evde bakım aylığı her ayın 15. günü itibari ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Evde bakım aylığı kimlere bağlanır?

Kronik hastalığı olan (Parkinson, demans, MS vb.) hastalıklara sahip kişilerin sağlık raporlarında “ağır engelli” yeni yönetmeliğe göre “tam bağımlı” ifadesi ibaresi yer alması ve kişinin bakıma ihtiyaç duyması durumunda evde bakım maaşı bağlanmaktadır.

Evi arabası olan evde bakım parası alabilir mi?

Engelli ve engelli bakımı üstlenen yakınlarının beraber ikamet ettikleri ev kullandıkları araba evde bakım maaşı almasına engel değildir. Fakat kiraya verilen başka bir gayrimenkul olması durumunda gelir olarak hesaplanmaktadır. Gelir seviyesi kriteri aşılmadığı sürece bakım maaşı alınmasına engel bir durum yoktur.

Evde Bakım Maaşı SMS Sorgulama

Evde bakım maaşınızı Ziraat bankası aracılığı ile sms ile sorgulamak için telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazarak 4747 numarasına mesaj atmalısınız.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 31 arası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır. Evde bakım maaşı, hesaplara yatıp yatmadığını e-devlet üzerinden sorgulanır.

Evde bakım maaşı hakkında aklınıza takılan soruları ve merak ettiklerinizi alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Yazı Kaynakları
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 74
  be_endim
  Beğendim
 • 20
  g_zel
  Güzel
 • 14
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 3
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 6
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 7
  _zg_n
  Üzgün

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir. Engelli hakları, erişilebilirlik, SGK ve ilgili mevzuatlar konularında bağımsız danışmanım.

Yazarın Profili

Yorumlar (182)

 1. 16 Şubat 2024

  Merhaba evde bakım maaşı alıyordu annem,anneneme baktığı için. Ocak 17’de annanem vefat etti. Tüm bildiri ölüm işlemlerini yaptık. Bugün bakım parası yatmış ama 4170 tl olarak. Normalde 5098 tl yatıyordu bu ay 7608 olması lazımdı 4170 yatmış.Biz bu parayı kullanma hakkimiz varmi geri iademi edeceğiz yardımcı olursanız sevinirim

 2. raporumuz yüzde 90 ve üzerine tekabül etmektedir.

 3. Merhaba oğlum çözger raporu var ÖGV ve ÖKGV şeklinde ben kamu çalışanıyım 27,500 tl maaşım var eşim emekli şuan 7500 tl alıyor evde 4 kişiyiz bakım parası için başvuru yapabilirmiyiz acaba

 4. 31 Aralık 2023

  Merhabalar biz dedeme engelli raporu çıkarttık 6 aylık 3 ay doldu acaba yeniliyebilirmiyiz

 5. 11 Kasım 2023

  İyi günler oğlumun raporunu yeniledik tekrardan bakim parasi için başvurduk raporu ögkv den çıktı eşim çalıştığı yerde 3 ayda bir ikramiye alıyor normal maaşı 17 500 civarlarında arabamız var rmsuan satsak 300000 bin TL civarlarında üzerimizde başka bisi yok kirada oturuyoruz çocuğum epilepsi hastası olduğundan çalışamıyorum ikramiyeden dolayı bakim paramız kesilir mi kesilirse arıyorlar mi yada devam ederse hayırlı günler

 6. 17 Ağustos 2023

  İyi akşamlar ben gecende yazmıştım benim oğlum sp hastası epilepsi hastası daha 4 yaşında psikiyatriye getirdik yüksek derecede dikkat dağınıklığı davranış bozukluğu ve biraz zeka geriliği olduğu söylendi okula gitmesi lazım dediler ve sağlık raporunu yenilememiz gerektiği söylediler bizim daha yenilenmesine 6 ay var şubatta 22 sinde son bunlarında sağlık raporuna geçmesini istediler okul için ben bakim parasi alıyorum oğlundan ben bu işleme başladığımda yenileme işlemine daha zamanı gelmemiş bakim paramı hemen keserler mi yoksa zamanını beklemelimiyim size kalmış dediler ister gujunu bekleyin ister yenileyin kağıdı verelim karar sizin dendi işlemlere rapor yenilenecek diye düşündüğünde Eylül ayına kadar bitmez bu işlem o ayki bakim param kesilir mi

 7. 12 Ağustos 2023

  Selam aleyküm biz oğlum için bakım maaşı alıyoruz.gecen yıl sosyal hizmetlerde memurla konuştum.evde bakım maaşı için net gelire bakılıyor diyor ama devletin bizden kestigi maaşımızdaki vergide bürüte yansıdığı için net maaş o zaman yüksek cıkıyor. Aylık 2 bin TL ye yakın vergi kesiliyor ama bürüte yansıdığı için bu vergidende hane geliri yüksek gibi oluyor

 8. 28 Temmuz 2023

  İyi geceler benim sp hastası birde dirençli epilepsi hastası 4 yaşında oğlum var bakim parasi alıyoruz beyninde hasar fealnda mevcut eşim çalışıyor. Birde 1997 model bir aracımız var başka biyerden gelirim mevcut değil bakim paranızın kesilme imkanı var mı acaba sigortalı işte çalışmak etkiler mu birtek eşim çalışıyor

 9. 28 Temmuz 2023

  Merhaba
  Biz 5 kişilik bir aileyiz çocuklarında 2 tanesi ikiz (2 yaşındalar) ve ÖGV raporumuz var ancak aylık bağlanmıyor dediler bu bilgi doğrumu sizce yukarıda okuduğuma göre aylık almamız gerekiyor gibi görünüyor bilgi verirseniz sevinirim
  Not 15000 aylık alıyorum ve 500000 değerinde aracımız var

  • Bakıma ihtiyacı olan engelli: Engellilik sınıflandırmasına göre tam bağımlı, çocuklar için, “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) ibareli raporu olması gereklidir. Hesaplama yapmak için bir başka sitede engelli araç bedeli hesaplama ve maaşınızın kesilip kesilmeyeceğini hesaplayabiliyorsunuz. Hesaplama yapmak için lütfen tıklayınız.

 10. 20 Temmuz 2023

  Merhaba. Orta düzeyde zihinsel engelli oğlum var. Evde bakım maaşını annesi olarak ben alıyordum. Şimdi hafta içi günde 4 saat bir işe başladım. Sigortamda günlük 4 saat üzerinden yatıyor. Evde anne, baba, çocuk ve babaanne olmak üzere 4 kişiyiz. Evde bakım maaşını anne üzerinden düşürüp babaanne üzerine aldırmak için başvuru yaptım. Gelip evde inceleme yaptıklarında babaanenin eşinin (dede) gelir ve maaş bordrosunu da istediler. Dede ile aynı adreste bulunmadığımız halde. Dedenin geliri de hane gelirine katılır mı? Neden hanede olmadığı halde dedenin de gelir bilgisini istediler? Bu durum maaş almamıza engel olur mu

  • Aynı hanede ikamet edilen kişilerin gelir durumları tespit edilir. Bu durumu bence SYDV yetkilileri ile tekrar görüşün dede kesinlikle bizimle ikamet etmiyor diyebilirsiniz.

   • 21 Temmuz 2023

    Hayır kesinlikle eşler nafaka durumunda olduğu için bakıcının eşleri de hane gelirine katılır diye bilgi veriliyor. Önceden beri sistem böyleymiş

    • Eş nafaka alması durumunda gelir kriterine dahil edilir. Bizim anlatmak istediğimiz örneğin teyzeniz sizinle aynı adreste yaşamıyor ama gelir kriterinde dahil ediliyor gibi düşünün. Mantıken olmaz. Örneğin karı koca ayrı farklı yerde ikamet ediyorlar kocanın kazandığı gelir kritere dahil edilmez. Fakat kadın nafaka alıyorsa nafaka gelir kriterine dahil edilir.

 11. 19 Temmuz 2023

  Merhaba
  Ev kendimizin aramızın raiç bedeli 300 bin 29 bin maaş alıyorum evde bakım maaşımız kesilir mi?
  Teşekkürler.

 12. 19 Temmuz 2023

  Aracimiz yok elimize gecen aylik net gelir 16 bin olacak evde bakim kesilmez diyorsunuz ayda 12 gun de sigortam olacak 2 saat calisdigim icin sigorta etkilermi evde bakim almamizi

 13. 14 Temmuz 2023

  Merhaba eşim asgari ücret aliyor bende parttaym bir ise girmeyi düsunuyorum gireceyim isin ucreti 5 buçuk evde bakim ayligi kesilirmi oglum otzim 4 yasinda aksam isine gideceyim lutfen cvp verin

Bir yanıt yazın